Еліміздін жетістігіне олшеусіз улес косып мемлекетіміздін дамуы мен оркендеуінде

Еліміздін жетістігіне олшеусіз улес косып мемлекетіміздін дамуы мен оркендеуінде парасаты мен пайымын біліктілігін аямаган эр турлі салаларда жан аямай кызмет етіп журген жерлестеріміз бугін ел мактанышы Аксукент гуманитарлык техникалык колледжінін Ондірістік Окыту щебері Розакулов Зикирилла Закиржанович «Халык Курметі» медалімен марапатталады

Share this Post